zondag 24 juni 2018

The crooked house - Het kromme huis

This house was partially assembled when I got it and not too well unfortunately.
I undid as much as I could but it was glued really well and the wood was old and brittle.

Unfortunately when the base is crooked, so is everything else you built on it.

Dit huis zat al gedeeltelijk in elkaar toen ik het overnam, en niet al te best. Ik heb zoveel mogelijk losgemaakt maar het was echt goed gelijmd en het hout erg breekbaar.

Als de basis krom is, dan is alles wat je daarop bouwt dat ook.


The façade is leaning forward
De gevel leunt naar voren


You know how annoying it is when you have a wobbly table? Well the foundation of this house is also wobbly.
Ken je dat, een wiebelige tafel? Nou de fundering van dit huis is ook wiebelig


The first floor was already glued in place and is curved and was not aligned properly. It took me an entire afternoon and quite some physical force to bring it all together.
De vloer van de eerste verdieping was al gelijmd, staat bol en niet op z'n plaats. Ik ben een hele middag aan het trekken en duwen geweest om het enigszins passend te krijgen.

This doesn't make it less crooked but I will just have to be creative about it.
Dit maakt het overigens niet minder krom maar daar verzin ik wel iets op.

 I added the light for the 1st floor hallway.
Ik heb de lamp in het halletje opgehangenCan you see the gap because the ceiling isn't straight? I have since fixed that. Zie je de ruimte bij het plafond waar het niet mooi recht is? Dat heb ik inmiddels opgelost.
I remember being afraid of lighting my house because it all seemed so complicated. Had I known about the simple system Nalladris sells, I would have used lights sooner. It really is plug and play.
Ik weet nog dat ik verlichting zo eng en ingewikkeld vond. Had ik eerder geweten hoe simpel het systeem van Nalladris is dan was ik wel eerder begonnen. Dit is echt erin klikken en klaar.Obviously I had to make louvre windows for the bedroom window
Natuurlijk moest ik een Louvre raam maken voor de slaapkamer


Then it was time to put in the floor and walls. Nothing is glued of course! I will be running wires behind the walls and under the floor.
Toen was het tijd voor de vloer en de muren. Niets is al vastgelijmd. De draden van de verlichting gaan achter de muren en onder de vloer.I moved the side window in the bedroom. That way, it is easier to access the balcony. Makes more sense to me.
Ik heb het raam aan de zijkant verplaatst zodat je makkelijker bij het balkon kunt. Leek me logischer.


 This is not the bed for this room, just trying it for fit. Het wordt een ander bed, dit is alleen om te passen.

The dollhouse is a kit by Jacomini
Dit is een kit van Jacomini


Another Gauguin. This painting is actually bigger than this and has a dark figure standing on the left. It is called  Manao Tupapau - The Spirit of the Dead Keep Watch. I think the cropped version makes for better dreams in the bedroom 😉
Een andere Gauguin. Dit schilderij is eigenlijk groter en heeft een donkere figuur aan de linkerkant. Het heet Manao Tupapau - De Geest van de Dood waakt. Ik denk dat de bijgesneden versie voor een betere nachtrust zorgt 😉


The lingerie set was handmade by someone in a Facebook group and even has a hook and eye fastening.
Dit lingeriesetje is gemaakt door iemand uit een Facebook groep en heeft een echte sluiting met haak en oog.

Next on the list is the lights in the bathroom and bedroom. And of course, thank you Betsy, the lights in the attic. Once that is done, it is time to tackle the attic and roof. A rather daunting task as I find all the parts very confusing and the original instructions far from helpful.  Stay tuned...
Het volgende op de lijst is de verlichting in de badkamer, slaapkamer en ook op zolder. Als dat eenmaal is gedaan kan ik verder met de zolder en het dak. Een nogal angstaanjagende taak want de delen zijn hoogst onoverzichtelijk en de instructies verre van duidelijk. Wordt vervolgd...


Thank you for visiting my blog

Dank je dat je mijn blog bezoekt
zondag 17 juni 2018

And there was light

Because I needed some materials and I can only get them next week, nothing got done on the Willowcrest.
The only thing I can show you is the sofa by Le Corbusier that will go in the living room.

Omdat ik materialen nodig heb die ik pas deze week kan halen, is er niets gebeurd in de Willowcrest. Ik kan jullie alleen het bankje van Le Corbusier laten zien dat in de woonkamer zal komen.
Instead of working on the Willowcrest I put the lights in the gypsy wagon
In plaats van aan de Willowcrest te werken, heb ik licht geplaatst in de zigeuner wagen


I made the lamps from jewelry findings. The battery and led lights are from Nalladris
De lampjes zijn gemaakt van sierraad onderdelen. De batterij en ledlampjes zijn van Nalladris


Thank you for visiting my blog

Dank je dat je mijn blog bezoekt 

zondag 10 juni 2018

The attic stairs - De zoldertrap

Last time I left you with the first floor stairs finished as well as the entry hallway.
Today I want to take you through to the second floor and show you the stairs to the attic.

If this were a real house, it would be impossible to go to the attic as the stairs end up in a dead end. Considering the shape of the roof, the stairs reach the attic outside of the roof.
But this is a dollhouse world, and in this world everything is possible.
The stairs to the attic are very narrow and one wonders if the box of stuff will ever fit but again, in this world everything is possible ;-)

De laatste keer liet ik je de trap en hal op de begane grond zien. Vandaag neem ik je mee naar de eerste verdieping en laat ik je de trap naar zolder zien.

Als dit een echt huis was, dan was het onmogelijk om naar de zolder te gaan omdat de trap op niets eindigt. Door de vorm van het dak komt de trap buiten het dak uit.
Maar dit is een poppenhuiswereld en in deze wereld is alles mogelijk.
De trap naar zolder is erg smal en je vraagt je af hoe die doos met rommel naar boven kan maar in deze wereld is alles mogelijk.;-)
Spray Paint drying in the garden. De verf droogt buiten in de tuin.

Someone brought a box for the attic. Iemand heeft een doos neergezet voor zolder

A few steps and the rest is hidden behind the wall. Een paar treden en de rest is verborgen achter de muur

Nothing is glued. Niets is vastgelijmd.
I made the light from half a clear plastic ball from a chewingum ball machine. Ik heb de lamp gemaakt van de helft van een doorschijnende plastic bal uit zo'n kauwgumballen machine.I still have to hang and wire the light which means adding the attic floor (ceiling for the second floor). And that in turn means there is no turning back. I am dreading glueing walls and ceilings as some areas can not be reached should I need to change something. 
So instead I made the living room floor and I am procrastinating.

Ik moet de lamp nog ophangen en aansluiten maar daarvoor moet ik de vloer van de zolder installeren (is plafond voor de tweede verdieping). En als ik dat doe is er geen weg meer terug. Ik durf nog niets vast te plakken omdat ik er dan later niet meer bij kan mocht er iets moeten veranderd worden.
Dus in plaats daarvan heb ik de vloer van de woonkamer gemaakt en stel ik de rest uit.
Living room floor. Woonkamer vloer


To be continued

Wordt vervolgd.


Thank you voor visiting my blog!

Dank je dat je mijn blog bezoekt!

zondag 3 juni 2018

New project: The Willowcrest

I got myself a Willowcrest. It was partially built, not that well for that matter, and in dire need of tlc. It came with a big box of parts.

Ik heb een Willowcrest. Gedeeltelijk gebouwd, niet al te goed, en hoognodig aan wat liefde toe. Er zat ook een grote doos met onderdelen bij.


The shoe is there for scale. De schoen is om de schaal aan te geven.

The stairs were already built but not to my liking. So I ripped them apart and did it my way.
De trap zat al in elkaar maar niet naar mijn zin. Dus heb ik hem aangepast op mijn manier.

Drying time with books to flatten the kitchen floor. Droogtijd met zware kost als gewicht.

The painting is a print (internet) of There is the Temple (Parahi Te Marae) by Paul Gauguin. I love Gauguin and each house is a temple to its inhabitants. Het schilderij is "Daar is de Tempel" van Gauguin. Hij is mijn favoriete schilder en elk huis is een tempel voor haar bewoners.


Lights are by Verlichting is van Nalladris

The tinies are eating an ice cream and supervising my work.
De kleintjes eten een ijsje en houden het werk in de gaten

When building this house, certain areas like the stairs of the first and second floor, have to be completely finished before continuing to build because they become unreachable. The second floor stairs take up a lot of space and are difficult to relocate. Elizabeth from Studio E-miniatures wrestled with that problem and linked to other bloggers and their solution.
I chose to follow http://elaineziman.blogspot.com/2013/06/willowcrest-attic-staircase-solution.html It is essentially a mock staircase that ends up outside the house but it looks like you could go to the attic and that's good enough to for me.
I will not make a door, just a few steps and a wall. It's a lot of work for something you won't see. Especially since I have plans to move the windows in the bedroom which changes that line of sight.

Bij het bouwen van dit huis moet je er rekening mee houden dat de twee trappen en halletjes helemaal klaar moeten zijn voordat je verder bouwt, anders kun je er niet meer bij. De trap naar zolder neemt veel ruimte in beslag  en kan niet zomaar ergens anders staan. Elizabeth van Studio E-miniatures heeft daar een post aan gewijd en heeft links geplaatst naar de oplossing van andere bloggers. Ik heb gekozen voor de oplossing van http://elaineziman.blogspot.com/2013/06/willowcrest-attic-staircase-solution.html Het is in feite een nep trap die buiten het huis zou uitkomen maar het ziet eruit alsof je naar de zolder kunt en dat is goed genoeg voor mij.
Ik maak geen deur, alleen wat treden en een muur. Het is veel werk voor iets dat je later bijna niet kunt zien. Vooral omdat ik het raam van de slaapkamer wil verplaatsen waardoor een zichtlijn vervalt.
I love working on the house in the garden. Ik vind het heerlijk om in de tuin aan het poppenhuis te werken.

Repairing walls bit by bit Stuk voor stuk de muren herstellen.


The tinies are helping, well sort of anyway De kleintjes helpen. Soort van. 

Little steps in the making Trapje in de maakThat's where I'm at for now. I will work on the wall of the mock stairs, the railing at the top of the stairs, the window trim and some kind of window treatment.
Zover ben ik nu. Ik zal de nep muur maken, de trapleuning, het raamkozijn en iets van raambekleding.

I also want to hinge my front door but have never hinged anything. If you know of a clear pictorial, tutorial, explanation, please let me know!
Ik wil graag dat de voordeur open kan dus ik wil de delen scharnieren maar heb dat nog nooit gedaan. Mocht je een goede tutorial, beelduitleg of instructies hiervoor hebben, laat het me dan aub weten.


Thank you for visiting my blog!
Dank je dat je mijn blog bezoekt!