zondag 12 augustus 2018

It rained! - Het heeft geregend!

Not a whole lot, but at least the temperature is back to normal and there are clouds in the sky. Holland is famous for it's clouded skies, every Dutch master painted them. But the last month and a half, we only had cloudless bright blue skies. Very eerie.


Niet veel maar in ieder geval is de temperatuur weer normaal en er zijn wolken in de lucht. Onze oude meesters zouden met hun handen in hun haar hebben gezeten met die strak blauwe luchten!

The garden is still dead and unfortunately the birds are not back yet. It's a sad sight outside: brown and silent. However, more rain has been predicted (read: promised) so all is not lost!

De tuin is nog steeds dood en de vogels zijn nog steeds niet terug. Het is een dorre stille aanblik. Hopelijk brengt de beloofde regen verlichting.

In the meantime, to escape the heat and having to handle a big dollhouse, I ordered a tiny kit. Even though the weather has improved, I will finish this first. Can't do everything at the same time can I?

In de tussentijd, om geen zwaar poppenhuis te hoeven verplaatsen, heb ik een hele kleine kit besteld. En ook al is het weer nu normaal, ik ga deze eerst afmaken voor ik verder ga met het grote huis. Ik kan immers niet alles tegelijk doen.

So far the kit is really great. The only trouble I have is finding the right battery, but that's because the store that has them is closed for vacation.


Tot nu toe is het een hele fijne kit. Het enige probleem tot nu toe is het vinden van de juiste batterij, maar dat komt omdat de winkel die alles heeft bij ons op het dorp gesloten is wegens vakantie.

It's all really small!

Het is echt heel erg klein!I have a few more miniatures to make before I assemble the walls and put it all together.  In the end it is supposed to look like this:

Ik moet nog enkele miniaturen maken voordat ik de muren in elkaar zet en alles kan inrichten. Als het klaar is moet het er zo uitzien:


It's a revolving music box.  Het is een draaiende muziekdoos.


To be continued...
Wordt vervolgd...


Thank you for visiting my blog!! I really appreciate your comments!

Dank je dat je mijn blog bezoekt! Jouw commentaar wordt zeer gewaardeerd!


zondag 5 augustus 2018

Wrought iron - smeedijzer

The only miniature made is a wrought iron window for the bathroom.
I made it from quilling paper.

Het enige dat ik heb gemaakt is dit smeedijzeren raam van quilling papier.

It is too hot to handle the Willowcrest. I put it on a little chest of drawers a few weeks ago when I cleaned my house and that is where it still waits for cooler days.


Het is the warm om met de Willowcrest te slepen. Die staat al een paar weken op een kastje en blijft daar tot het koeler is.

I went away for a few days, visiting my highschool friend in Belgium. I used to live in Wallonia, Belgium. The French speaking part.

Ik ben een paar dagen naar Wallonië geweest, op bezoek bij mijn vriendinnetje van de lagere en middelbare school. Ik heb daar gewoond.

For the overseas readers: Belgium has 3 official languages and governments, plus a national government. The country is the size of a postage stamp and counts 11 million people.
Confused? So is everyone else ;-)

It was just as hot there as it was here but we did go out and went to see this see-through church. It's an art project.

Het was daar net zo warm als hier maar we zijn er toch op uit getrokken. We zijn naar dit Doorkijkkerkje geweest (heeft ooit in de Kampioen gestaan). Het is kunst in een veld.


The tower de toren

From this angle it looks solid vanuit deze hoek lijkt het massiefCan you see it? Kun jij het zien?


I only stayed 3 days. The other days, it was so hot I hardly did anything but go swimming at sunset.

Ik ben maar drie dagen weggeweest. De afgelopen dagen is het zo heet dat ik niets doe behalve zwemmen bij zonsondergang.I just heard on the news that some people in Finland are spending the night in their supermarket, the only airconditioned, cool place! What a great idea!


Ik hoorde net op het nieuws dat in Finland mensen in de rij staan om in hun supermarkt te overnachten. Lekker koel!


Thank you for visiting my blog!! I really appreciate your comments!

Dank je dat je mijn blog bezoekt! Jouw commentaar wordt zeer gewaardeerd!

zondag 22 juli 2018

Œil de Bœuf (French Window)

The heatwave continues and it hasn't rained in a long time. I leave water and food in the garden for hedgehogs and birds but the garden itself has to fend for itself as we are being asked to conserve water. I have kept the grass long and there is plenty of shade so most of it is ok but the trees are already losing their leaves. My garden is covered in leaves and it is almost like fall.


De hittegolf gaat door. Dat hoef ik jullie niet te vertellen noch te vertalen, dat ga ik dus ook niet doen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik zet water en voedsel neer voor de egels en de vogels. Het lijkt wel herfst in de tuin met alle gele bladeren en verschroeide bloemknoppen.

 Leaves from my cherry tree cought in the netting I have all around the garden to keep my cat from escaping.
My lilac tree blossoms are cooked!


One would think that a country covered in water and canals would have lots of water and although we do, it's not always where we want it.


I understand now why things take longer in tropical countries. Excessive heat slows everything down. We are not used to these temperatures and most of us don't have air-conditioning. Last time we had a similar summer was 1976 and I remember it because I could see the air rippling from the heat and the last days of school were terrible!

Ik begrijp nu wel waarom alles trager gaat in de tropen. Abnormale hitte vertraagt alles. Wij zijn er niet aan gewend en hebben meestal geen airconditioning. De laatste zomer die zo was was, was 1976 en ik weet nog goed hoe ik de lucht zag trillen en hoe zwaar de laatste schooldagen waren.

Needless to say progress on the house has been minimal. I did however assemble the kit for the French Window, called Œil de Bœuf, Ox's Eye. I purchased the kit from Catherine Ferouelle. While I was painting it, I decided to give the exterior of the bathtub a make-over.


Het spreekt voor zich dat de voortgang aan het huis minimaal is. Ik heb wel de kit van Catherine Ferouelle gemaakt en geverfd. Het is een Frans raam, ook wel ossenoog genaamd.
Terwijl ik bezig was heb ik meteen de buitenkant van het bad onder handen genomen.

Before voor


 That's all I did this week. If the heatwave continues, chances are I won't do much next week either. It all depends if my rain dance works... 😉

Dit was het voor deze week. Als de hitte en droogte zo doorgaan dan zal er volgende week niet veel meer uit mijn handen komen. Tenzij mijn regendans vruchten afwerpt 😉


Thank you for visiting my blog!! I really appreciate your comments!

Dank je dat je mijn blog bezoekt! Jouw commentaar wordt zeer gewaardeerd!

zondag 15 juli 2018

And now for something completely different....

Because a friend was coming to visit Friday, I cleaned house, dusted, vacuumed and mopped the floor. As it is rarely so organized and clean 😂 I decided to work on something small so I could enjoy the fruits of my hard work a little longer.

Omdat een vriendin langs zou komen, heb ik mijn woonkamer opgeruimd, gestoft, gezogen en gedweild. Omdat het zelden zo opgeruimd is 😂, wilde ik er zo lang mogelijk van genieten dus besloot ik aan iets kleins te werken.

I made a washing machine and some clothes pins.
The washing machine is made from an old box that contained a miniature (Streets Ahead) and a tea light cup, some stainless steel sticky plastic, a rubber ring, left over transparent plastic and some printies from Internet.
For the printies I googled washing machine, inside washing machine drum (for the back of the tea light cup) and grater (for the side of the drum).

The tutorial for the clothes pins is by SweetMiniDollHouse

Please poke the pictures for a better view

Ik heb een wasmachine en wasknijpers gemaakt. De wasmachine is van een leeg doosje waar een miniatuur in zat (Streets Ahead), een waxinelichtje, een rubberen ring, RVS plakplastic, restje transparant plastic en wat printjes. Voor de printjes heb ik gegooled: wasmachine, wasmachinetrommel (voor de achterkant van het waxinelichtje), rasp (voor de zijkant van het waxinelichtje).

De tutorial voor de wasknijpers is van SweetMiniDollHouse

Klik op de foto's voor een groter beeld.


Through @oneformini_oneforme on Instagram, I acquired a beautiful crochet bag. It is made with sewing thread!!


Via @Oneformini_oneforme op Instagram, kocht ik dit gehaakte tasje. Het is gehaakt met naaigaren!!

The heatwave continues and I feel blessed to live so close to water. My friends and I went swimming this morning, before it got busy.

De hittegolf gaat maar door and ik ben dankbaar dat ik zo dicht bij water woon. Mijn vriendinnen en ik gingen vanmorgen zwemmen, voor het druk werd.This dog is spending the day on the boat with his parents but was ferried back after a bathroom break on land.

Deze hond spendeert de dag aan boord met zijn baasjes en werd hier teruggependeld van een WC-stop aan land.


And the Tinies? They've gone, off to the beach!

En de kleintjes? Die zijn ervandoor, naar het strand!

Thank you for visiting my blog! I really appreciate your comments!

Dank je dat je mijn blog bezoekt! Jouw commentaar wordt zeer gewaardeerd!


zondag 8 juli 2018

Panic

As I was getting to building the roof I discovered that the roof cornice was missing. Big panic! How was I going to support the roof?
And then there was the case of me completely not understanding the instructions and therefore not knowing if that mattered at all or not.
After a few deep breaths, I solved the matter of the roof cornice and I joined More Minis Dollhouses' group on Facebook and asked for help. Turns out what I didn't understand was about trims that I will get to right at the end. More Minis Dollhouses is I think the best resource for all kind of dollhouses.

Terwijl ik dichterbij het bouwen van het dak kwam, ontdekte ik dat de rand waar het dak op rust ontbrak. Paniek! Hoe moest ik nou het dak vastmaken?
En dan was er nog de kwestie van instructies die ik niet begreep. Ik wist dus ook niet of de onbegrepen instructies belangrijk waren of niet. Na een paar keer diep ademhalen had ik een oplossing voor het dak bedacht en was ik lid van de Facebook group van More Minis Dollhouses en vroeg ik om hulp. De instructies bleken om afwerkingsinstructies te gaan die voor mij pas aan het einde van toepassing zijn. Overigens is More Minis Dollhouses de beste informatie bron voor allerlei typen poppenhuizen.

I had also read on MMD's page that recreating the roof from card would work much better than using the pre cut pieces of wood. Because of my home made roof support, that was the only option anyway. Besides I had decided from the start that I wanted a zinc roof so instead of having to cover the wood, this saved me a step in the process.

Ik had ook gelezen op MMD's pagina dat het dak beter van karton gemaakt kon worden ipv de geleverde houten delen. Omdat ik toch al anders uitkwam door de dakconstructie was het sowieso de enige optie en vanaf het begin wist ik dat ik een zinken dak wilde. In plaats van het hout te moeten bedekken, scheelde dit mij een extra stap..

I have hung the attic light and there will be a second one, once I have decided where the washing machine will go.
The walls are, as usual, not glued down. Waiting for the last wires to go behind them.
The floor is cork. It came from a 1:1 roll of cork wallpaper.

Ik heb de zolder lamp opgehangen, er komt nog een lichtpunt zodra ik weet waar de wasmachine komt.
De muren zijn zoals gewoonlijk nog niet gelijmd in afwachting van de laatste elektriciteitsdraden.
De vloer is kurk van een 1:1 rol kurk behang.

 The cork attic floor - de kurken zoldervloer

 The makeshift cornice De zelfgemaakte dakconstructie


 The roof: above: outside - below: inside Het dak: boven: de buitenkant - beneden: de binnenkant

Trial piece for imitation zinc. Proefstukje zink imitatie

 The roof and mansard roof. Het dak en de gebogen dakdelen.


 Attic light zolder lamp
 I did not use the chimney in the middle of the attic and as a result the roof has no support holding it up. I will ask Santa to be very careful when landing! ;-) Ik heb de schoorsteen midden op zolder niet gebruikt met als gevolg dat er niets is dat het dak omhoog houdt. Ik zal de kerstman vragen om heel voorzichtig te landen ;-) In between the many drying times, I spray painted the interior of the tub (ex soap dish) Tijdens een van de vele droogmomenten, heb ik de binnenkant van het bad (ex zeephouder) wit gespoten.
 The wallpaper in the attic will be glued last, when all the attic wiring is done, as will the last rooftop panel.  Het behang op zolder zal worden vastgeplakt als alle elektriciteitsdraden getrokken zijn, net als het laatste dakpaneel.

 I still have all the trims to add, but that can only be done when the wallpaper is glued. Alle kozijnen en afwerkingslatjes moeten nog geplakt worden maar dat kan pas als het behang vast zit.

I am nearing the end of the big building works. I still have the balcony and porch to make. The first owner of the house removed the porch roof from the front wall so I will have to glue it back.
Then there's rendering and painting the outside and all the trims and brackets and frilly things. In other words, I am nowhere near being done!

Ik kom in de buurt van het einde van het grote werk. Het balkon en de overkapping moeten nog gemaakt worden. De eerste eigenaar van dit huis heeft de overkapping weggezaag. Ik zal hem dus weer moeten vastplakken.
Dan wordt de buitenkant gestuukt en geschilderd en moeten alle versierselen nog worden aangebracht. Met andere woorden, ik ben nog lang niet klaar.

Wordt vervolgd...

To be continued...

Thank you for visiting my blog!

Dank je dat je mijn blog bezoekt!