zondag 9 september 2018

Little things - Kleine dingen.

Last time I mentioned I still had some building work to finish on the exterior of the house.
I didn't do that. I did a lot of little things. I made things that were not essential but that were fun. So let me take you to the little things I made this week.

Poke the pictures for a better view.

De vorige keer vertelde ik dat ik nog veel bouw werk moest verrichten, vooral aan de buitenkant van het huis.
Maar daar heb ik niets van gedaan.  Ik heb kleine dingen gedaan. Ik heb dingen gemaakt die niet noodzakelijk zijn maar wel leuk.
Kom ik neem je mee naar de kleine dingen die ik deze week heb gemaakt.

Klik op de foto voor en een groter beeld.

Eyeshadow oogschaduw
Drinks cart dranken kar
Bathroom shelf unit badkamerkast

Shoes schoenen
 Dining table. The chairs will be replaced. Eettafel. Er komen nog andere stoelen omheen.

I don't know what I will do next week. I will let myself be surprised 😉

Ik weet niet wat ik de komende week ga doen, ik laat me verrassen 😉

Thank you for your comments! They make this blog worthwhile.  I enjoy reading everyone of them!

Dank je voor je reactie. Dat maakt dit blog de moeite waard. Ik geniet van elk commentaar. 

zondag 2 september 2018

And there was light - En toen er was licht

As promised I resumed work on the Willowcrest.
I decided I needed to finish wiring the attic before I could glue the roof. So I made some lamps for the attic and decided to wire the bedroom and bathroom as well.
Please poke the pictures for a better view.

Zoals beloofd, ben ik weer verder gegaan met de Willowcrest.
Ik besloot dat ik eerst de elektra op zolder most afmaken om het dak vast te kunnen maken en ik besloot de badkamer en slaapkamer ook te doen.

Klik op de foto voor een groter beeld.Bedroom lamp made with all kinds of findings
Slaapkamerlamp van verschillende voorwerpen


Bedside table lamp made with beads
Nachtkastje lamp gemaakt van kralen
Bathroom mirror lamps: beads
Badkamer Spiegellampen: kralenI inserted my wrought iron window in place. All the trimmings still have to be added.
Ik heb het smeedijzeren raam op z'n plek gezet. Alle afwerking zoals kozijnen moet ik nog maken.


I really like the look of the window
Ik vind het raam zo wel mooi geworden


Again, all the trims still have to be added.
Alle afwerking moet nog gemaakt worden zoals plafondlijsten


The attic lights: beads
Zolder lampen: kralen


I put a sofa in the nook just for the picture. Next month I will go to a workshop and make a work bench for a 1:12 miniaturist and it will go in the nook. The lady of this house builds her dollhouses in the attic.
Ik heb een klein bankje in de "erker" gezet voor de foto maar binnenkort volg ik een workshop om een 1:12 werktafel te maken en die komt daar te staan. De bewoonster van dit huis bouwt poppenhuizen op zolder.


I made the sofa following the instructions in Léa Frissoni's Big Book of miniatures. 
Het bankje heb ik gemaakt volgens de instructies uit Léa Frissoni's boek.


I put my house on a glass table and that made it possible to show you the mess underneath 😉
Ik heb mijn huis op een glazen tafeltje gezet waardoor ik nu de chaos aan de onderkant kan laten zien. 😉


I live 25 minutes from a wonderful dollhouse shop. I needed some supplies and stumbled on this little gem. I couldn't resist. It will look perfect on the miniaturist work bench.
Ik woon 25 minuten van het Kabinet in Gouda en ging erheen voor wat materialen maar kwam dit juweeltje tegen. Ik kon het niet weerstaan. Het zal perfect passen op de werktafel.I still have a lot to do. Reattach the porch the previous owner removed, all the trims and frills that make this house so special, the front door, balcony etc...
Ik heb nog veel te doen zoals de veranda er weer aanzetten, die was verwijderd door de vorige eigenaar, alle afwerking en versierselen die het huis zo bijzonder maken, de voordeur, het balkon enz...Thank you  for visiting my blog!! I really appreciate your comments!

Dank je dat je mijn blog bezoekt! Jouw commentaar wordt zeer gewaardeerd

zondag 26 augustus 2018

Music box - Muziekdoos

Because of the long heatwave that hit the Netherlands, I wanted to work on something small and easy to handle and I ordered a music box kit.

Vanwege de lange hittegolf waar wij onder hebben geleden, wilde ik iets kleins en makkelijks hebben om aan te werken dus bestelde ik een muziekdoos kit.

A little movie:
Een kort filmpje:
It's all really small and fiddly. Ideal to take on holiday if you don't have a big suitcase. But there's no need for creativity as all the materials are provided as are very clear instructions. It was fun to do while it was so hot.

Het is echt erg klein en priegelig. Ideaal om mee te nemen op vakantie in een klein koffer. Je hebt er echter geen creatieve inbreng bij nodig omdat alle materialen erbij zitten en de instructies duidelijk zijn. Tijdens de hitte was het wel een leuk project om te maken.


In the meantime I won the giveaway on Rebecca Micallef's blog which I am really pleased with. Take a look on her blog My miniature world. She's about to open her miniature world for real!

In de tussentijd won ik de giveaway van Rebecca Micallef's blog en Ik ben er erg blij mee. Kijk vooral op haar blog My miniature World, ze staat op het punt om haar miniatuur wereld in het echt te openen.

This was my prize
Dit was mijn prijsThe tinies love to play in the attic of the Willowcrest. They love their new book and have been playing nicely together.

De kleintjes spelen graag op de zolder van de Willowcrest. Ze zijn erg blij met hun nieuwe boek en hebben braaf samen gespeeld.


Now that the weather is back to normal I will be working on the Willowcrest again. Lots of wiring to do, lamps to make and an exterior to finish. In other words, plenty of work ahead! To be continued...

Nu het weer weer normaal is ga ik verder met de Willowcrest. Elektriciteitsdraden trekken, lampen maken en de buitenkant afmaken. Met andere woorden, heel veel werk in het verschiet! Wordt vervolgd...
Thank you for visiting my blog!! I really appreciate your comments!

Dank je dat je mijn blog bezoekt! Jouw commentaar wordt zeer gewaardeerd