zondag 15 juli 2018

And now for something completely different....

Because a friend was coming to visit Friday, I cleaned house, dusted, vacuumed and mopped the floor. As it is rarely so organized and clean 😂 I decided to work on something small so I could enjoy the fruits of my hard work a little longer.

Omdat een vriendin langs zou komen, heb ik mijn woonkamer opgeruimd, gestoft, gezogen en gedweild. Omdat het zelden zo opgeruimd is 😂, wilde ik er zo lang mogelijk van genieten dus besloot ik aan iets kleins te werken.

I made a washing machine and some clothes pins.
The washing machine is made from an old box that contained a miniature (Streets Ahead) and a tea light cup, some stainless steel sticky plastic, a rubber ring, left over transparent plastic and some printies from Internet.
For the printies I googled washing machine, inside washing machine drum (for the back of the tea light cup) and grater (for the side of the drum).

The tutorial for the clothes pins is by SweetMiniDollHouse

Please poke the pictures for a better view

Ik heb een wasmachine en wasknijpers gemaakt. De wasmachine is van een leeg doosje waar een miniatuur in zat (Streets Ahead), een waxinelichtje, een rubberen ring, RVS plakplastic, restje transparant plastic en wat printjes. Voor de printjes heb ik gegooled: wasmachine, wasmachinetrommel (voor de achterkant van het waxinelichtje), rasp (voor de zijkant van het waxinelichtje).

De tutorial voor de wasknijpers is van SweetMiniDollHouse

Klik op de foto's voor een groter beeld.


Through @oneformini_oneforme on Instagram, I acquired a beautiful crochet bag. It is made with sewing thread!!


Via @Oneformini_oneforme op Instagram, kocht ik dit gehaakte tasje. Het is gehaakt met naaigaren!!

The heatwave continues and I feel blessed to live so close to water. My friends and I went swimming this morning, before it got busy.

De hittegolf gaat maar door and ik ben dankbaar dat ik zo dicht bij water woon. Mijn vriendinnen en ik gingen vanmorgen zwemmen, voor het druk werd.This dog is spending the day on the boat with his parents but was ferried back after a bathroom break on land.

Deze hond spendeert de dag aan boord met zijn baasjes en werd hier teruggependeld van een WC-stop aan land.


And the Tinies? They've gone, off to the beach!

En de kleintjes? Die zijn ervandoor, naar het strand!

Thank you for visiting my blog! I really appreciate your comments!

Dank je dat je mijn blog bezoekt! Jouw commentaar wordt zeer gewaardeerd!


zondag 8 juli 2018

Panic

As I was getting to building the roof I discovered that the roof cornice was missing. Big panic! How was I going to support the roof?
And then there was the case of me completely not understanding the instructions and therefore not knowing if that mattered at all or not.
After a few deep breaths, I solved the matter of the roof cornice and I joined More Minis Dollhouses' group on Facebook and asked for help. Turns out what I didn't understand was about trims that I will get to right at the end. More Minis Dollhouses is I think the best resource for all kind of dollhouses.

Terwijl ik dichterbij het bouwen van het dak kwam, ontdekte ik dat de rand waar het dak op rust ontbrak. Paniek! Hoe moest ik nou het dak vastmaken?
En dan was er nog de kwestie van instructies die ik niet begreep. Ik wist dus ook niet of de onbegrepen instructies belangrijk waren of niet. Na een paar keer diep ademhalen had ik een oplossing voor het dak bedacht en was ik lid van de Facebook group van More Minis Dollhouses en vroeg ik om hulp. De instructies bleken om afwerkingsinstructies te gaan die voor mij pas aan het einde van toepassing zijn. Overigens is More Minis Dollhouses de beste informatie bron voor allerlei typen poppenhuizen.

I had also read on MMD's page that recreating the roof from card would work much better than using the pre cut pieces of wood. Because of my home made roof support, that was the only option anyway. Besides I had decided from the start that I wanted a zinc roof so instead of having to cover the wood, this saved me a step in the process.

Ik had ook gelezen op MMD's pagina dat het dak beter van karton gemaakt kon worden ipv de geleverde houten delen. Omdat ik toch al anders uitkwam door de dakconstructie was het sowieso de enige optie en vanaf het begin wist ik dat ik een zinken dak wilde. In plaats van het hout te moeten bedekken, scheelde dit mij een extra stap..

I have hung the attic light and there will be a second one, once I have decided where the washing machine will go.
The walls are, as usual, not glued down. Waiting for the last wires to go behind them.
The floor is cork. It came from a 1:1 roll of cork wallpaper.

Ik heb de zolder lamp opgehangen, er komt nog een lichtpunt zodra ik weet waar de wasmachine komt.
De muren zijn zoals gewoonlijk nog niet gelijmd in afwachting van de laatste elektriciteitsdraden.
De vloer is kurk van een 1:1 rol kurk behang.

 The cork attic floor - de kurken zoldervloer

 The makeshift cornice De zelfgemaakte dakconstructie


 The roof: above: outside - below: inside Het dak: boven: de buitenkant - beneden: de binnenkant

Trial piece for imitation zinc. Proefstukje zink imitatie

 The roof and mansard roof. Het dak en de gebogen dakdelen.


 Attic light zolder lamp
 I did not use the chimney in the middle of the attic and as a result the roof has no support holding it up. I will ask Santa to be very careful when landing! ;-) Ik heb de schoorsteen midden op zolder niet gebruikt met als gevolg dat er niets is dat het dak omhoog houdt. Ik zal de kerstman vragen om heel voorzichtig te landen ;-) In between the many drying times, I spray painted the interior of the tub (ex soap dish) Tijdens een van de vele droogmomenten, heb ik de binnenkant van het bad (ex zeephouder) wit gespoten.
 The wallpaper in the attic will be glued last, when all the attic wiring is done, as will the last rooftop panel.  Het behang op zolder zal worden vastgeplakt als alle elektriciteitsdraden getrokken zijn, net als het laatste dakpaneel.

 I still have all the trims to add, but that can only be done when the wallpaper is glued. Alle kozijnen en afwerkingslatjes moeten nog geplakt worden maar dat kan pas als het behang vast zit.

I am nearing the end of the big building works. I still have the balcony and porch to make. The first owner of the house removed the porch roof from the front wall so I will have to glue it back.
Then there's rendering and painting the outside and all the trims and brackets and frilly things. In other words, I am nowhere near being done!

Ik kom in de buurt van het einde van het grote werk. Het balkon en de overkapping moeten nog gemaakt worden. De eerste eigenaar van dit huis heeft de overkapping weggezaag. Ik zal hem dus weer moeten vastplakken.
Dan wordt de buitenkant gestuukt en geschilderd en moeten alle versierselen nog worden aangebracht. Met andere woorden, ik ben nog lang niet klaar.

Wordt vervolgd...

To be continued...

Thank you for visiting my blog!

Dank je dat je mijn blog bezoekt!