zondag 29 december 2013

Modern Angélique

Hello dear followers. I trust you had wonderful Christmas days and are ready to welcome the new year.
Every year at Christmas, a garden centre nearby has a display in miniature of a traditional old fashioned Dutch winter scene. I have seen it many times but not this year. I did however find some You Tube movies about it and wanted to share them with you.
The first one gives a good view of the whole diorama. The second one, although spoken in Dutch, is mainly interesting because the maker shows his shed, where he makes all of this.
He also tells about having to rent two garages to store everything. 
Everything you see is made by him and his wife, they have been doing this since the 80's and have even shown this scene all the way in Brazil.

Diorama
Diorama 2


Hallo beste volgers, Ik hoop dat jullie fijne kerstdagen hebben gehad en dat jullie klaar zijn om het nieuwe jaar te verwelkomen.
Ieder jaar met kerst is er in een tuincentrum in de buurt een diorama van het Holland van toen. Ik ben dit jaar niet geweest maar vond wel deze filmpjes op You tube (hierboven). Het eerste is alleen beeld maar in het tweede vertelt de maker over de achtergrond van zijn diorama en waar ze allemaal hebben geëxposeerd.. Vooral zijn schuur is herkenbaar :-)

The weather here has been springlike. Lots of sunshine, warm temperature, even drinking a cup of tea in the garden and walking outside without a coat. I have a feeling, winter will come back with a vengeance in February. But all that sunshine sure does give one a lot of energy and when Angélique asked me if I wanted to work some on the modern house, I agreed. But she had to use what I had, even if not quite to scale because I have to use and empty stuff first before buying more stuff.

Het weer is prachtig, zoals jullie zelf ook merken. Ik heb zelfs een kopje thee in de tuin gedronken en en loop zonder jas over straat. Ik ben bang dat de winter in alle hevigheid in februari zal toeslaan.
Al die zonneschijn maakt wel heel erg actief dus toen Angélique vroeg of ik nog wat aan het moderne huis wilde werken stemde ik in op voorwaarde dat zij alleen gebruik zou maken van wat ik al heb in huis. Er moet eerst iets opgemaakt worden of weggegooid worden voor ik weer nieuwe spullen in huis haal.

A while ago I got some wallpaper sample books and Angélique picked some grey brickwork and some very fancy wallpaper as well as a dark sticky paper floor. There's some fabric for a sofa.
I do apologize for her... she's not wearing any skirt but she's got this "all natural" look going on at the moment... don't know what that is all about!

Een tijdje gelden had ik een behangboek opgehaald bij de interieurwinkel en Angélique koos daar de grijze leisteen uit en de grote vierkanten met goud. Ook nog wat plakplastic en een stofje voor de bank.
Mijn excuses voor hoe ze erbij loopt, zo zonder rok. Ze is in een "puur natuur" bui, ik weet ook niet waar het vandaan komt!
Here it is just lightly taped to see if it fits together. 

Hier hebben we het een beetje vastgeplakt om te kijken of het samen past.

 A red plastic baby rattle I painstakingly sawed a few holes in so it can become ..... This!

 Een rode baby ratel waar ik met pijn en moeite gaten in heb gezaagd om er dit van te maken!

 
source/bron: internet

We all loosely assembled it  to see if this is the look she's after and I went to work. 
We hebben alles losjes bij elkaar gelegd om te kijken of dit de sfeer is die ze wil en ik ben aan de slag gegaan.

Obviously I still have to do a lot of construction work on the outside. It would probably be more logical to start with that :-)

Ik moet nog veel werk aan de buitenkant doen en het was ongetwijfeld logischer geweest om daar eerst aan te beginnen :-)

I made a sofa following MitchyMooMiniature's tutorial 

Ik heb een bankje gemaakt van MitchyMooMiniatures tutorial

The tutorial is very clear. I used foam board because that is what I had but had a lot of trouble with the double sided tape. It stuck everywhere except where it was supposed to. I had it in my hair, on the cat and stuck to my feet!

De uitleg is heel duidelijk. Ik heb foam board gebruikt omdat ik dat had maar had wel ruzie met het dubbelzijdig plakband. Het plakte overal behalve waar het moest: in mijn haar, op de kat en onder mijn voeten!

The plant pots are beads. the big dish is a button. The small one is one of my experiments with liquid fimo and paper. The table comes from a box that held bullets!!! Aaarrghh... when it comes to trash to treasure for my minis, my principles go down the drain apparently.
The legs for the sofa are made of mosaic glass tiles used to make borders in real life bathrooms.
The sofa will be positioned on the other side because the wall with the squares will have the fireplace and the TV.

De plantenpotten zijn kralen, de grote schaal is een knoop, het kleintje een experiment met fimo liquid en papier. De tafel is gemaakt van een doos waar kogels in zaten!!!! Aaarrggh... blijkbaar gooi ik mijn principes overboord als het gaat om dingetjes om mini's van te maken.
De poten onder de bank zijn van mozaik steentjes van de bouwmarkt waar ze tegelborders mee maken.
De bank komt aan de andere kant van de kamer want op de muur met het vierkantjes behang komt de open haard en de TV.


The floor covers the entire floor including the kitchen. The wallpaper and floor are all removable. I don't have the materials to install lighting at the moment but as soon as I have that, I can hide the wires behind the walls and underneath the removable floor.

De vloer bedekt de hele verdieping dus ook de keuken. Het behang en de vloer zijn los. Ik heb op dit moment niets om verlichting aan te leggen maar zodra ik dat heb kan ik de draden verstoppen achter het behang en onder de verwijderbare vloer.

The rattle was spray painted black and fitted with a flickering battery operated candle light that I took apart. 

De ratel heb ik zwart gespoten en ik heb er een theelichtje op batterijen in gedaan (eerst gesloopt).
I still have to make a longer pipe to the fireplace and find a way to hang it against the ceiling (hence the temporary support underneath.

Ik moet nog wel een langere pijp maken voor de open haard en een manier vinden om hem op te hangen aan het plafond. Daarom tijdelijk een doosje eronder.

I took some cling film and painted it with nail polish (I have some orange and yellow nail polish...I know, awful but comes in handy :-) ) and crumbled it up. It does not look o.k. by day but at night it does... so now looking to solve the daylight look of the fake fire. I threw in a few logs (branches from the garden).

Ik heb wat vershoudfolie beschilderd met nagellak (ik heb oranje en gele nagellak. Niet mooi maar wel handig :-) ) en verfrommeld. Het ziet er met daglicht niet mooi uit maar 's avonds, met het lichtje aan weer wel. Voor het daglicht aanzicht moet ik nog wat verzinnen. Ik heb er wat takjes uit de tuin in gedaan.

 I also put carpet and wallpaper in the bedroom. It looks very spacious in there!

Ik heb ook vloerbedekking gelegd en behangen in de slaapkamer. Het ziet er best ruim uit zo.


Angélique is trying out the placement of the bed and the choice of fabrics.

Angélique probeert even de plaats van het bed uit en de keuze aan materialen.

She's happy. That means I'm happy.
Zij is tevreden dus ik ben tevreden.
This is what I have so far. 
 Dit is het zover.

The cat immediately took over the left over carpet. He's a bit scared lately. Kids are already trying out their fireworks even though they are not allowed to until the 31st. The neighbour and I agree that I will keep him in my house on new year's eve (the cat, not the neighbour). Lately I have been "walking" the cat. Whenever he feels like going outside, I tag along, just in case there are some kids with fireworks.  If you have ever been owned by a cat, you'll know that a cat wants to go out when he's inside and in when he's outside... I am ever so glad the weather is mild! :-)


De kat confisqueerde onmiddellijk het restje tapijt. Hij is al wat schrikachtig de laatste dagen door al het te vroeg afgestoken vuurwerk. De buurman en ik hebben afgesproken dat ik hem met oudejaarsnacht binnen houdt (de kat, niet de buurman). De laatste tijd loop ik met de kat mee naar buiten, voor het geval er wat kinderen met rotjes zijn. Als je ooit eigendom van een kat bent geweest dan weet je dat een kat naar binnen wil als hij buiten is en naar buiten als hij binnen is... Ik ben maar wat blij dat het zulk lekker weer is! :-)Well, that's all for now folks. Don't forget to poke the pictures. And welcome to my new followers! Looking forward to travelling into the new year with you!

Dat was het voor nu. Vergeet niet op de foto's te klikken. Welkom aan mij nieuwe volgers. Ik kijk er naar uit om het nieuwe jaar samen in te wandelen.

Happy new Year!!!

Gelukkig Nieuw Jaar!!!zondag 22 december 2013

Merry Christmas - Gelukkig Kerstfeest

With the shortest day of the year behind us, I found myself looking back to the last six month. I only discovered the miniature world 6 months ago as well as the blogging world and what a great experience it has been.
I have met and still do, so many talented people that share their creations and tricks and sometimes a piece of their lives. And I have received so much encouragement and kind comments on my first steps into this magical world where everything is possible.

So I would like to say:
Thank you!

Thank you dear followers for welcoming me and encouraging me. Thank you for each of your comments that I read with the greatest pleasure.
And thank you for your inspiration and sharing your creations that leave me in awe most of the times.

I wish you all the Merriest of Christmases, a time filled with light, love and laughter and I wish you all a fantastic New Year! May all your wishes come true and may all your mini projects succeed!

Véronique

Met de kortste dag achter de rug, kijk ik terug op de laatste 6 maanden. Ik heb de miniatuur wereld en de blog-wereld slechts een half jaar geleden ontdekt en wat een fantastische ervaring is dat gebleken.
Ik heb zoveel getalenteerde mensen leren kennen (en ontdek nog steeds) die hun creaties delen en hun tips en soms ook een stukje van hun leven. En ik heb zoveel aanmoediging en vriendelijke reacties mogen ontvangen tijdens mijn eerste stappen in deze magische wereld waar alles mogelijk is.

Dus zeg ik:
Bedankt!

Bedankt lieve volgers dat jullie me welkom hebben geheten en hebben aangemoedigd. Bedankt voor elk commentaar dat ik met groot plezier lees.
En bedankt voor de inspiratie en het delen van jullie projecten die me vaak vullen met ontzag.

Ik wens jullie de fijnste kerstmis, een tijd vol licht, liefde en lach en ik wens jullie een fantastisch nieuw jaar. Dat alle hartenwensen waar mogen worden en alle mini projecten mogen lukken!

Véronique

On behalf of the four of us: Namens ons vieren:
 


maandag 16 december 2013

Christmas decorations part 3 - Kerstversieringen deel 3

Well this is a never ending story!
I left you with a finished Christmas corner and a rebelling Angélique. I decided to let Art sort out the crisis and left for my Stitch and Bitch meeting.
We had all made little Christmas gifts for each other. I made a crochet poinsettia that I totally forgot to take a photo of.
Marja made the gift for me and she decided to go in miniature style. She gave me a... Christmas tree and baubles! What a beautiful surprise and it provided me with the solution to Angélique's problem!

Dit is een oneindig verhaal!
Ik liet jullie met een kersthoekje dat weliswaar klaar was maar waar Angélique niet de kerst in wilde vieren. Ik liet het aan Art over om dat probleem op te lossen en ging naar mijn Stitch and Bitch meeting.
We hadden allemaal een cadeautje gemaakt voor een ander. Zelf had ik een kerstroos gehaakt waar ik geen foto van heb genomen.
Marja had mijn cadeautje gemaakt en zij had gekozen voor iets voor mijn poppenhuis. Een kerstboom en kerstballen! Wat een mooie verrassing en meteen ook een oplossing op het Angélique probleem
 Aren't they pretty? Zijn ze niet mooi?


If you remember, the walls of the kitchen were not finished yet.
Misschien herinner je je nog dat de muren van de keuken nog lang niet af zijn.
So the first thing I did was do something with the wall. So far it is only the template. They still have to be wallpapered but at least it is white, clean and bright.


Ik heb dus eerst iets met de muren gedaan. Het is nog slechts een sjabloon en moet nog behangen worden maar in ieder geval is het schoon, licht en wit.

That looks better doesn't it? Het zit er al wat beter uit toch?

Then Art and I went back to decorating the tree and this is how it looks so far.
Art en ik zijn toen verder gegaan met onze versierselen en zo ziet het er tot nu toe uit.


Somehow, I have shifted in an alternate universe because I am in a Spring cleaning mood. It must be the gorgeous weather we've been having. I even cleaned my windows today. The neighbour almost fell off her bike at such an unusual and rare sight. Down side of this cleaning frenzy is, that I keep putting all my craft supplies away. Really well... and now I can't find anything any more.... sigh....
It looks like I will not get much mini-work done before the holidays... who knows, maybe it will rain soon....

Op de een of andere manier ben ik in een parallel universum terecht gekomen want ik zit vol in de voorjaarsschoonmaak. Het zal het prachtige weer van de afgelopen dagen wel zijn. Ik heb zelfs mijn ramen gelapt vandaag. De buurvrouw viel bijna van haar fiets, zo zeldzaam en ongebruikelijk was het aanzicht van mij en mijn zeem. Het nadeel van deze schoonmaak bui is dat ik al mijn knutselspullen steeds opruim, heel erg goed opruim. Zo goed dat ik niets meer kan vinden..... zucht.
Het ziet er naar uit dat er weinig mini werk gedaan zal worden voor de feestdagen, hoewel.... misschien gaat het binnenkort wel regenen....

maandag 9 december 2013

Christmas decorations Part 2 - Kerstversieringen deel 2

Art assures me the tree looked great in the field and before it got hoisted on the bicycle. Apparently it was battered during transport...
Well, seeing as he's not a local, used to transporting everything on the back of a bike, I'll give him the benefit of the doubt.

We bundled our efforts and continued with the Christmas display and now we're sitting back, beer in hand (well Art anyway) and enjoying the results of our hard labour.Art verzekert mij dat de boom er in het kerstbomenveld prachtig uitzag maar dat hij tijdens het vervoer nogal verfomfaaid is. Aangezien hij niet van hier is en geen ervaring heeft met vervoeren op de fiets  van alles wat los en vast zit, geef ik hem het voordeel van de twijfel.

Met vereende krachten hebben we hard gewerkt aan de kerstuitstalling en nu, na gedane arbeid, leunen we achterover met een biertje (nou ja, Art dan) en genieten van het resultaat.
 Tutorial here - hier.

 http://www.jennifersprintables.com/Xmasmenu.htm


We only have one little problem... Angélique refuses to spend Christmas in here. She wants to celebrate Christmas in the kitchen of the big house with a nicely decorated table and a scrumptious diner.
How many days till Christmas? Well better get to it then.... sigh!

We hebben alleen een kleine probleempje. Angélique weigert de feestdagen in het kersthoekje te blijven. Ze wil de kerst vieren in de keuken van het grote huis met een mooi gedekte tafel en een diner om van te smullen.
Hoeveel dagen heb ik nog tot Ketst? Tja, dan ga ik maar snel aan de slag... zucht!


See you later!

Tot later!

zaterdag 7 december 2013

Christmas decorations - Kerstversieringen

Now that my bloglist is filling up with beautiful Christmas displays, I'm starting to feel the pressure to start decorating too.
While Angélique was having a fit in the kitchen, Art and I hid in the attic searching for that mini Christmas tree I thought I had. In vain. It's gone. There was a time when I actually threw things away... I know... I shouldn't have. I have now learned not to throw things away but as a result my house is filling up rapidly. So for this project I am only using things I already have.

Nu dat mijn blog lijst zich vult met prachtige kerst tafereeltjes, voel ik ook de druk om te gaan versieren.
Terwijl Angélique stond te tieren in de keuken, hebben Art en ik ons verstopt op zolder om de mini kerstboom te zoeken die ik dacht te hebben. Helaas, ik bleek hem toch weggegooid te hebben. Er was een tijd dat ik nog spullen weggooide. Ik weet het, dat had ik niet moeten doen. Ik heb nu geleerd om niets meer weg te gooien. Als gevolg daarvan groeit mijn huis langzaam dicht. Ik mag dus nu voor dit project alleen nog dingen gebruiken die ik al in huis heb.


I had this artificial Christmas garland which is not to scale.

Ik had deze groene slinger die niet op schaal is.
I cut all the needles to make it fit the mini world a bit better and twisted it into a tree.

Ik heb alle naalden kortgeknipt om hem passend te maken en heb er een boom van gedraaid.

So I sent Art off to cut a tree down. Thankfully I got him the right tools for the job and he sawed down a  (sort of) pretty tree.
Now, in The Netherlands, everybody rides a bike and they transport the oddest things on them as you can see in this example.

Ik stuurde Art op pad om een boom af te zagen . Gelukkig heb ik hem laatst het juiste gereedschap gegeven en heeft hij een (soort van) mooie boom afgezaagd.

In Nederland wordt alles vervoerd op de fiets, dat hoef ik jullie niet uit te leggen :-)

Art is now trying to figure out how we do it..... Art probeert er achter te komen hoe wij dat toch doen....


O.k., so he got it home. It took him a while which gave me the time to quickly decorate a little corner where we can set up the Christmas display.

O.K. het is hem gelukt om de boom thuis te krijgen. Duurde wel even waardoor ik tijd had om even een hoekje in te richten voor het kerst tafereel.


The floor is an adhesive tile I had left over from my real life attic. I thought it would be too big but as it is it doesn't look too bad. Maybe I'll even use it in the living room of the big house.

De vloer is een plaktegel die over had van mijn eigen zolder. Ik dacht eerst dat hij veel te lomp zou zijn maar als ik het zo zie valt het best mee. Misschien gebruik ik hem ook wel als vloer van de woonkamer in het grote huis.

When he came back, Art asked if it was safe to go into the kitchen and ask for a piece of the Yule log.

Toen hij terug kwam vroeg Art of het veilig was om de keuken in te gaan en een stukje van het boomstammetje te vragen.
It does look scrumptious doesn't it? But neither one of us dared to risk it so we went on with decorations. Art wanted to know if the green garland would work in the Christmas box, so I let him try it.

Ziet er wel lekker uit hé? Maar geen van beiden durfden we de uitdaging aan dus gingen we verder met de versieringen. Art wilde weten of de groene slinger leuk zou staan in het hoekje dus ik liet het hem proberen.


Neither one of us is quite sure about it yet. We'll see.

We zijn er beiden nog niet over uit. We zullen zien.

Yesterday Art started with the outside decorations as well and this is what it looks like at night...

Gisteren heeft Art ook een beginnetje gemaakt met de versieringen buiten en dit is hoe het er 's nachts uitziet...

While Angélique is still guarding the cakes in the kitchen and Art and I are busying ourselves with Christmas decorations, the cat is lazily looking at our progress from his fluffy Christmas blanket.

Terwijl Angélique de taarten in de keuken bewaakt en Art en ik de boel aan het versieren zijn, slaat de kat lui alles gade vanaf zijn zacht kerstdekentje.
He definitely got the better part of the deal! 

Hij heeft aan het langste eind getrokken!

Don't forget to poke the pictures.
Have a great weekend!

Klik op de fotos voor een beter beeld
Heb een heerlijk weekend!