vrijdag 23 december 2016

Merry Christmas and a Happy New Year! - Fijne feestdagen en een gelukig Nieuw Jaar


To all my followers -  Voor al mijn volgers:


Merry Christmas and a Happy New Year!!

Fijne Feestdagen en een gelukkig Nieuw Jaar!! 

vrijdag 18 november 2016

Sinterklaas en Sitting room - Sinterklaas en zitkamer

On December 5th we celebrate Sinterklaas. It is mainly a children's celebration but grown ups enjoy the fun too. Children leave out their shoe with a carrot in it for Sinterklaas' horse and they hope that the next they they will find some candy or chocolate letter in it. One of the tradition is chocolate letters. You want to get the letter of your name of course. 

Op 5 december vieren we Sinterklaas. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen 😉
If you want to read more: Sinterklaas

Guess what that sweet man brought Art and Angélique... yes indeed! Two times the letter A. 

Drie keer raden wat de Art en Angélique in hun schoen vonden. Inderdaad, een chocolade letter!
 The letters were made by/ de chocolader letters zijn gemaakt door Coby Jacobs.

Now for the sitting room:
En dan nu de zitkamer:

The sitting room was still a blank canvas. I had temporarily put in some furniture but essentially it was still empty and not even primed.

De ruimte was nog steeds een blank canvas. Ik had er wel tijdelijk wat meubels in geplaatst maar eigenlijk was hij leeg en nog niet eens in de grondverf gezet.
So I choose some scrapbooking paper to cover the walls. As my inspiration I used a fireplace I had.

Ik koos wat scrapbooking papier om de wanden mee te bedekken. Als inspiratie gebruikte ik een open haard ie ik had.

This is my ancestor's sitting room. Now I don't know a whole lot about all of them, but I do know that my ancestors on my mother's side were very much into music and singing. So I decided that would be incorporated in the theme.

Nou is dit de zitkamer van mijn voorouders en hoewel ik niet zo heel veel over hen weet, weet ik dat van mijn moeders kant ze erg muzikaal waren. Ik besloot dat dus als thema te verwerken.

The first thing I did was the curtains. Heavy golden velvet. Very difficult to pleat. I tried several techniques but settled for aluminium foil glued to the back of the curtains.

Het eerste wat ik deed was de gordijnen maken van zwaar goudkleurig fluweel. Heel moeilijk te plooien. Uiteindelijk heb ik aluminium folie aan de achterkant geplakt en dan geplooid.


Then I decided to make a sofa and a chair. The chair (made of cardboard) came out of a magazine but the sofa was made using Nono mini nostalgie's tutorial.

Toen heb ik een stoel gemaakt (Uit de P&M projecten: woonkamer). De bank heb ik gemaakt volgens de aanwijzingen van Nono mini Nostalgie's blog.


Ilona from MiniMumLoon made this beautiful staghorn fern. The table it sits on is from Arjen Spinhoven
I fell in love with the staghorn as soon as I saw it on Ilona's page. I remember my grandmother had one so I had to have one for this house.

Ilona Krassenberg maakte de hertshoorn varen. Het plantentafeltje is van Arjen Spinhoven .
Ik was op slag verliefd op de varen zodra ik hem op Ilona's pagina zag. Ik herinner me dat mijn oma er ook zo een had dus die moest ik natuurlijk hebben voor dit huis.


The book carousel was made by me during a workshop. De boekenmolen heb ik tijdens een workshop gemaakt
I bought the piano at the very first fair I went to in 2013! Finally a room to put it in!
I still have to do the finishing touches like plinths and borders. As you can see the walls are still removable. It will all come together once I install the lighting.

I still have loads to do: the entire exterior, the second bedroom, bathroom and the attic but I am getting there.

I started in 2013 and I can see I am progressing. My choices are getting better, the things I make are better made and I buy better accessories.  I could happily live in this house.


De Piano heb ik gekocht op de eerste beurs waar ik naartoe ging, in 2013. Eindelijk kan ik hem ergens kwijt.
Ik moet de afwerking nog doen zoals de plinten en de plafondlijsten. De muren zijn nog los maar alles komt op zijn plaats als ik de verlichting heb aangelegd.

Ik heb nog veel te doen: de buitenkant, de tweede slapkamer, de badkamer en de zolder maar ik schiet al aardig op.
Ik ben in 2013 begonnen en ik zie de groei in wat ik doe. Ik maak betere keuzes, de dingen die ik maak zijn beter gemaakt en ik koop betere miniaturen. Ik zou wel in dit huis kunnen wonen.

That's it for now. Thank you for visiting my blog and have a wonderful weekend!

Dat is het voor nu. Dank je voor het bezoeken van mijn blog en heb een heerlijk weekend!

woensdag 16 november 2016

Beursaankopen en slaapkamer vervolg - My loot from a fair and the bedroom continued.

Last time I wrote it was October which is a very busy month regarding fairs in The Netherlands. I did not go to THE fair (Arnhem) but I went to a fair, closer by my home and still big enough to spend way too much.
So I bought a few things, as one does...

De laatste keer dat ik schreef was het oktober en dat is een drukke beursmaand in Nederland. Ik ben niet naar DE beurs in Arnhem gegaan maar de beurs in Rijswijk. Dichterbij voor mij en nog steeds groot genoeg om veel te veel uit te geven.
Ik kocht dus een paar dingen...
What's with all the bunka you wonder? Casey was making some wysteria using bunka. So I decided to stock up. And then later I saw Angie Scarr using a 3D pen and that just seems so much better. Not that I have a 3D pen but I saw a cheap one the other day so who knows...
I'd like a wysteria growing on the side of my house.

Wat doe je met al dat Bunka? Ik zag Casey daar een blauwe regen mee maken dus ik dacht dat het handig was even goed in te slaan. Later zag ik Angie Scarr er een maken met een 3D pen en dat leek nog handiger. Niet dat ik al een 3D pen heb maar in de favoriete knutselwinkel, je wel wel die met een A, daar lagen ze al voor weinig dus wat niet is kan nog komen.
Ik wil namelijk graag een blauwe regen langs de zijgevel van mijn huis.

Anyway, this is what some of my newly acquired treasures look like in my house.

In ieder geval, zo zien mijn nieuwe  schatten er in mijn huis uit.

A miniature watch. It is from Nalladris. It's so well made, I almost expect it to actually go.
I also got the hair pins, gecko and keys from Nalladris. All so tiny! But my favourite is this watch. 

Het miniatuur horloge is van Nalladris. Het is zo mooi gemaakt, ik verwacht bijna de wijzers te zien bewegen.
Ik heb ook haar sleutels, haarspelden en gecko. Allemaal ienie mini, maar mijn favoriet is het horloge.


I also bought a few things from Arjen Spinhoven: a swiveling mirror, a plant table and a big chest. Those will follow later, but here is the mirror.

Ik heb ook het een en ander bij Arjen Spinhoven gekocht: een kapspiegel, een dekenkist en een plantentafel. Die laatsten volgen later maar hier alvast de spiegel.
I also found a rug that looked nice, not the usual kind of rug. 

Ik vond ook een vloerkleed dat er wat anders dan anders uitzag.


And this is what the bedroom looks like so far. ( Yes, I also got some skates, not that it's getting cold here at all!)

En zo ziet de slaapkamer er tot nu uit. (En ja, ik heb inmiddels ook schaatsen aangeschaft, niet dat we die binnenkort nodig hebben!)Thank you for visiting my blog! 

Dank je dat je mijn blog bezoekt!

vrijdag 7 oktober 2016

The kitchen- de Keuken

Sometimes it's the details that matter. This is how I left the kitchen in 2013
Soms zijn het de details die het hem doen. Zo was de keuken in 2013.

It was high time to finish it. As I will be adding lights later on, the walls are still unattached and the door frames not mounted yet but that will sort itself out once the lighting is installed. Other than that it's very much done.

Het was dus hoog tijd om hem af te maken. Omdat ik later nog verlichting zal toevoegen, zijn de voorzetwanden nog los en de deurkozijnen nog niet gemonteerd maar dat komt dan tzt nog. Verder ben ik er zo wel tevreden over.

I know the miniature world is the perfect world to live out our dreams, things that we could never have in our real life houses. Many of you have the most delightful baking scenes in your mini kitchens. I don't. My RL kitchen is a constant mess, even more so since my dishwasher broke. So my dream is a clean and organised kitchen :-D

Ik weet dat de miniatuurwereld de perfecte plaats is om je dromen uit te beelden, dingen die in je echte huis niet kunnen. Velen van jullie hebben de prachtigste bak scènes in de keuken. Ik niet. Mijn echte keuken is altijd een rommel, vooral sinds mijn vaatwasser kapot is dus ik droom juist van een opgeruimde keuken :-D


As usual: poke the pictures for a better view -  Zoals altijd, klik op de foto's voor een groter beeld. 
 
I have joined a Dutch group on Facebook and have been buying some miniatures through that group. 
I bought the mushrooms and the carrots from Annet Camphens. They look so real! I made the potatoes. 

Ik zit in een groep op Facebook waar ook in verkocht wordt en koop daar regelmatig wat miniaturen, zo ook  de champignons en wortelen van Annet Camphens, ze zien er zo echt uit! De aardappelen heb ik zelf gemaakt.
Anita Brouwer ( AnitaBrouwer (at) gmail.com) printed some typically Dutch tea towels, blue and white chequered.

De geblokte theedoeken zijn door AnitaBrouwer(at)gmail.com geprint op stof. Ze kan echt alles printen!
But what is that bunny doing in the kitchen?
Wat doet dat konijn in de keuken?
Probably trying to get at the carrots! Can you blame him?
Waarschijnlijk wil hij de wortelen stelen! Geef hem eens ongelijk.

Artichoke made by Ilona Krassenberg
I love this view through the windows - Ik vind deze inkijk door het raam heel mooi

I hope you enjoyed the tour in my kitchen! 

Ik hoop dat je het leuk vond om mijn keuken te zien!
 
Thank you for visiting my blog. Have a lovely weekend!!

Dank je dat je mijn blog bezoekt. Fijne weekend!!