woensdag 30 oktober 2013

Halloween


This house is an ancestor house, where my ancestors are remembered and honoured all year round.  But of course, Halloween is the one night of the year the veil between worlds is thinnest.
So although the house is nowhere near finished, it is ready to receive guests. The house is decorated, the last leaves are being swept up. The only odd thing is the witch heading for a frontal collision. Ah well, we'll give her a band aid and a glass of mead.
Let the ancestors come, we are ready...

Dit huis is een voorouderhuis,  waar mijn voorouders herinnerd en geëerd worden, het hele jaar rond. Maar Halloween is de nacht dat de sluier tussen de werelden het dunst is. Dus hoewel het huis niet klaar is, kunnen er wel gasten ontvangen worden. Het huis is versierd, de laatste blaadjes worden opgeveegd.  Het enige vreemde is de heks die een frontale botsing tegemoet vliegt. Nou ja, we geven haar wel een pleister en een glas mede.
Laat de voorouders maar komen, we zijn er klaar voor...
 


Happy Halloween!!maandag 28 oktober 2013

They're back and much much more - Ze zijn terug en heel veel meer

Hello dear followers, 
Welcome to my new followers! 
I have lots to share with you so make yourselves comfortable and take a cup of tea. This is going to take a while.

Hallo beste volgers,
Welkom nieuwe volgers!
Ik heb veel te delen dus ga lekker zitten en neem een kopje thee. Dit kan wel even duren.
photo internet
First of all: to my Dutch followers: Good Luck! The storm is raging over our country as I type and reports of trees falling on houses, cars and unfortunately people are coming in. Hang in tight, it should quiet down in a few hours.
When I got up this morning my garden furniture was already flying around in the garden. I quickly brought it inside and it is now in my living room. There are a lot of trees around my house and they are swaying back and forth a lot. Fingers crossed.
I'm also thinking of the exhibitors at this weekend's fair who came from abroad and who had to either catch a ferry or a plane yesterday evening or this morning. Their travels may not have been smooth, but I hope they were safe.

Voor mijn Nederlandse volgers: Sterkte! De storm raast momenteel over ons land en overal komen meldingen van omgeblazen bomen op huizen, auto's en erger nog, op mensen. Hou vol, het wordt vanmiddag iets rustiger.
Toen ik vanmorgen wakker werd, vloog mijn tuinset al door de tuin. Die heb ik snel binnen gezet en hij staat nu maar even veilig in de woonkamer. Er staan veel bomen om en nabij mijn huis en ze zwiepen alle kanten op. Duimen maar!
Ik denk ook aan de buitenlandse standhouders op de beurs dit weekend die gisteren of vanochtend nog een pont of vliegtuig moesten halen. Een problemloze reis zal het niet geweest zijn, maar hopelijk wel een veilige.

O.k. so while I was chasing garden furniture, I saw a tiny flickering light, a fire of some kind. I am no hero in the dark outside so very cautiously I investigated the matter.

O.k., dus terwijl ik de tuinstoelen binnen bracht zag ik een klein lichtje flikkeren in de tuin, een vuurtje of zo. Ik ben geen held in het donker buiten dus heel voorzichtig ging ik op onderzoek.
It looked like the remains of a camp fire. I went inside to get my flash light (remember, I'm in pj's, it's stormy and I'm holding on to a tree for dear life...)

Het zag eruit als het restje van een smeulend kampvuur. Ik ging binnen even mijn zaklantaarn halen (ik was nog steeds in pijama, het stormde en ik klemde me vast aan een boom...)

I stumble back into the garden and slowly make my way to the little fire and my foot hits something that makes a noise and moves. Eeeek! I shine my flash light down and see this...

Ik strompel verder de tuin in en loop langzaam naar het kampvuurtje toe als mijn voet iets raakt wat geluid maakt en beweegt. Iieeekkk! Ik schijn mijn lamp erop  en zie dit...
OMG! They are back!!!!! The horses came up to me to say hello. Oddly enough there seemed to be no wind around the horses at all. It must be that magic wand effect. Got to get me one of those!

O Hemel, ze zijn terug!! De paarden kwamen naar me toe om goedendag te zeggen. Gek genoeg hadden zij helemaal geen last van de storm. Dat zal de magische staf wel zijn. Ik moet ook zo'n ding!

There it is, the bowtop! I snuck up to it and looked inside....

Daar is ie dan, de woonwagen. Ik sloop ernaartoe en keek naar binnen....

Fast asleep they are! You can just about make out Art's arm and curly hair. No storm there either!
The horses, the garden furniture and I went back inside and we let them sleep.

Diep in slaap, alletwee! Je kunt nog net de arm en zwarte krullen van Art boven de dekens zien. Ook al geen last van de storm.
De paarden, tuinstoelen en ik gingen naar binen en we lieten hen slapen.

Now, a few hours later, the A-team are inside, unpacking and taking a bath ( I did temporarily put  in the tub after all).
We'll catch up later and this will give me the time to bring you up to date on the fair in Apeldoorn.

Inmiddels, een paar uur later, zijn ze binnen aan het uitpakken en gaan in bad. Ik heb immers het bad tijdelijk geplaatst.
Zo meteen zullen we bijkletsen en nu heb ik dus de tijd om jullie op de hoogte te brengen van mijn bezoek aan de beurs in Apeldoorn gisteren.So yesterday I went to the fair in Apeldoorn. I went with my friend Marja who has recently started her own dollhouse. I seem to be spreading the bug :-)

Ik ging dus naar Apeldoorn, met mijn vriendin Marja die sinds kort ook een poppenuis bouwt. Het is blijkbaar besmettelijk :-)

I saw some amazing miniatures and met some lovely people and really had a great time! :-)
It was nice to see the chest with porcelain bottles that Josje shared . Although my mind knew it was small, it is only when I saw it for real that I realized how small it really is and how exquisitely made!

Of course I bought too much and at the same time, not enough :-) 
My most expensive buy was some hand thrown pottery from Elisabeth Causeret. Having dabbled at pottery myself for many years, I really appreciate her work.
Here is a selection of yesterday's loot... (poke the photo to enlarge)

Ik zag prachtige miniaturen en sprak met aardige mensen en heb het reuze naar mijn zin gehad! :-)
Het was bijzonder om de kist met proceleine flesjes te zien waar Josje over schreef op haar blog. Hoewel ik wist dat hij klein was, drong het pas echt goed door hoe klein toen ik hem zag en hoe ongelooflijke prachtig gemaakt!

Natuurlijk kocht ik teveel en tegelijkertijd niet genoeg.
Mijn duurste aankoop was het aardewerk van Elisabeth Causeret. Ik heb zelf jaren lang "ge-pottenbakt" en op een draaischijf gewerkt dus ik waardeer haar werk des te meer.
Hieronder volgt een selectie van de buit. Klik op een foto voor een vergroting.

Remember this one form Ikea? I have it in RL, now also in 1/12. It will probably go in the future cottage I have planned for Art & Angélique - Ken je deze nog van Ikea? Ik heb hem in het echt en nu dus ook 12 keer kleiner. Hij zal wel in het huis gaan dat ik voor A&A heb gepland.


Pottery by Elisabeth Causeret - aardewerk
I remember having one of
these at home
when growing up.

Volgens mij hadden wij er vroeger thuis
ook zo een

These were a free gift. Deze kreeg ik erbij

a caquelon for fondue but works great for onion soup
with melted cheese... mmmm

Een caquelon voor fondue of uiensoep met kaas! Mmm...


Dutch Food:


 
 Hippo! :-)


 The big hippo already lived with me. So when I saw the tiny one, I could not resist!
De grote hippo woonde al bij mij dus toen ik de kleine zag, kon ik het niet weerstaan!
Virgin Mary, no ancestor house should be without - Maagd Maria, geen enkel voorouderhuis kan zonderKitchen things... Keuken dingen...This will finally allow Art to eat his lovely bread bowl!
 Nu kan Art eindelijk zijn heerlijk gevulde broodje eten!
For Angélique                                                       


    
A powder puff, every girl should have one!
Een poederdoos, ieder meisje moet er een hebben

For Art, the keys to the house and some tools - Voor Art de sleutels van het huis en wat gereedschap  
  
Art's tools. He's finally going to help me! Art's gereedschap, nu kan hij eindelijk helpen!

Well that's it so far. While writing this blog and uploading the photos, the storm seems to have passed. Thank your stopping by and keeping me company during the storm!

Dat is het voor nu. Terwijl ik dit schreef en de foto's aan het laden was, lijkt de storm voorbij geraasd te zijn. Dank jullie wel voor jullie gezelschap tijdens de storm!

donderdag 24 oktober 2013

News from the A-team and Halloween coming - Nieuws van het A-team en Halloween komt dichterbij

So finally I heard from Art and Angélique! Late last night the phone rang. It was a very bad connection with lots of static but I managed to make out this tiny voice on the other end. It was Angélique telling me they were starting on the way back and they would be home for Halloween. She explained they couldn't get through before because the fairies and leprechauns had erected a protective shield around their realm which was were Art and Angélique were. It was good to hear from them, I was starting to get a bit worried. But she sounded happy and assured me she would send some pictures as soon as e-mail was getting through.
And sure enough, this is what she send:
Lovely scenery, group photo of the family :-) and lots of bowtops!

Ik heb eindelijk wat gehoord van Art en Angélique! Gisteravond laat ging de telefoon. Het was een hele slechte verbinding met veel ruis maar ik kon nog net een klein stemmetje horen. Het was Angélique die vertelde dat ze aan de terugweg begonnen en ze zouden voor Halloween terug zijn. Ze vertelde dat ze niet eerder contact konden opnemen omdat de kabouters een beschermveld om hun wereld hadden getrokken en daar waren Art en Angélique ook. Het was fijn om van hen te horen  want ik was toch een beetje bezorgd. Maar ze klonk gelukkig en verzekerde me dat ze wat foto's zou mailen zodra ze bereik had. En dat deed ze: mooie landschappen, een groepsfoto van de familie en heel veel bowtops.


* all photos from the internet - alle foto's zijn van internet


With my little friends on the way and Halloween fast approaching, I decided to sort of ready the house for the ancestors. They know it is not ready but they now have not only a place to sleep, they can sit and eat too and even take a bath if travelling in the afterlife has made them sweaty.

Met mijn kleine vriendjes onderweg naar huis, heb ik het huis zo goed en zo kwaad als het ging een beetje aan kant gemaakt voor de voorouders. Ze weten dat het niet klaar is maar ze kunnen nu niet alleen slapen maar ook eten, zitten en zelfs in bad als ze wat zweterig zijn geworden van het gereis in de andere wereld.

 Poke the pictures to enlarge - klik of de foto's om te vergoten.


The attic is still off limits because that's were I store my building materials and such. You can see how much work I still have to do.

De zolder is nog steeds afgesloten want daar bewaar ik mijn bouwmaterialen. Je kunt zien dat er nog heel veel te doen is!

Months ago, when I first had the house, I bought some second hand Jia Yi furniture: the bed and closet and the bathroom suite. The closet is a little big for the room, but what a great space for everything!

Maanden geleden, toen ik het huis net had, kocht ik tweedehands Jia Yi meubels: het bed, de kledingkast en de badkamer. De kast is erg groot voor de kamer maar wat een heerlijke opbergruimte!
side storage - zijkantThe bathroom (will probably become dressing room or sewing room) - De badkamer (wordt waarschijnlijk de kleedkamer en/of naaikamer)

I still have to hang the mirror above the sink, but then again, I still have to decorate the entire room/house!
Ik moet nog steeds de spiegel boven de wasbak hangen, maar ik moet sowieso nog alles doen in deze kamer en het huis!Again, months ago, I saw this living room set in a second hand shop. It is too big for the A-team and too small for Barbie. I have no idea what scale it is. Some research online would suggest it is by Zsalasi.
Page one Page two

Ook maanden geleden, kwam ik deze woonkamermeubels tegen in een tweedehands winkel. Ze zijn te groot voor het A-team en te klein voor Barbie. Ik heb geen idee wat de schaal is. Wat internet onderzoek doet mij vermoeden dat het van Zsalasi is. Zie beide links voor info.

If you have more information on this set, I'd love to hear it!
Mocht je meer informatie hierover hebben, dan hoor ik dat graag!

The table misses one leg unfortunately. Although too big, it will do for the visiting ancestors this Halloween. Next year, I will hopefully have finished the living room with fitting furniture.
De tafel mist jammer genoeg een poot. En ook al is het te groot, voor de voorouders die nu op bezoek komen is het prima te doen. Volgend jaar hoop ik de woonkamer af te hebben met passende meubels.The groceries are in, so there is enough to eat and drink for when the ancestors arrive. The bread bowl from Gosia is patiently awaiting Art's return.
De boodschappen zijn gedaan dus er is genoeg te eten en te drinken voor de voorouders, De broodbol van Gosia wacht geduldig tot Art terug is.

Little teapot I made from a bead, not finished. 
Theepotje dat ik van een kraal heb gemaakt, nog niet klaar

The sun came out for a second -  De zon kwam er even door


In the meantime time, with no one around, the animals are playing everywhere in the house!
In de tussentijd, zolang er niemand thuis is, spelen de dieren overal!
I made a wish-list, using Amazon's universal wish-list. It allows you to gather everything you want from different online shops on one list. With the Christmas season upon us (and in the Netherlands, Sinterklaas) it can be handy to have a list printed out laying casually around for your loved ones to see ;-) With thanks to Nicci from Magpies-miniatures who gave me the tip.

Ik heb een wensenlijst gemaakt via Amazon's universele wensenlijst. Je kunt er alle wensen van verschillende webwinkels op verzamelen. Met Kerst en Sinterklaas voor de deur, kan het handig zijn om de lijst, uitgeprint, quasi nonchalant te laten rondslingeren ;-) Met dank aan Nicci van Magpies-Miniatures voor de tip.

I will be going to the Dollhouse fair in Apeldoorn this weekend and hope to find some treasures for my house. I plan to buy some tools for Art so he can help me with the work. As soon as the A-team is back, we'll do something about the Halloween decoration. It will be in the nick of time....

Ik ga dit weekend naar de beurs in Apeldoorn en hoop daar wat leuke dingen te vinden. Ik ben van plan wat gereedschap te kopen voor Art zodat hij mij kan helpen met het huis. Zodra het A-team terug is, gaan we samen het huis versieren voor Halloween. Het zal wel op het nippertje zijn....

Have a great day! - Ik wens jullie een fijne dag!