dinsdag 24 september 2013

Epilogue - NaschriftFirst of all, thank you all very much for your comments. I hope you enjoyed the handfasting report as much as I enjoyed making it.

Allereerst hartelijk dank voor jullie reacties. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben van het verslag als ik had om het te maken.

I have been rolling on the floor laughing a lot these past few days.

Ik heb de laatste dagen vaak over de grond gerold van het lachen.

I was under time pressure because of the weather predictions. As it goes, the sun came out yesterday and today instead of before. Weather predictions... what can I say!

Ik was wat onder tijdsdruk vanwege de weersvoorspellingen. Zoals het gaat kwam de zon pas gisteren en vandaag tevoorschijn in plaats van eerder. Weersvoorspelling...wat kan ik zeggen!

I have been searching for inspiration and images on line, making cake, boots and tin cans.
Many tutorials led me to believe that using silicone bathroom caulking would be easy and I would make lovely little florets of whipped cream. I did not. Turns out the stuff is really hard to squeeze out of a small tube. That's why I ended up sticking beads on the cake to hide the funky little blobs.

Ik ben op zoek gegaan naar inspiratie en plaatjes op het internet, ik heb een cake gemaakt, laarzen en blikjes. Veel tutorials deden mij geloven dat ik met een tube siliconenkit makkelijk toefjes slagroom kon maken. Niets bleek minder waar. Dat spul is onwijs moeilijk om uit de tube te knijpen. Daarom heb ik maar kraaltjes op de cake geplakt om de rare plukjes kit te verbergen.To make the tin cans, I used my paper-bead technique: roll up paper on a toothpick. I sealed with a cut out circle from my normal office punch and spray painted it.

Voor de blikjes heb ik dezelfde techniek gebruikt als voor papieren kralen, het oprollen van papier rond een cocktailprikker. Daarna een rondje uit een gewone perforator erop geplakt en zilver gespoten.


I still owe you the tutorial I used for making Art's boots, so here it is.

Jullie hadden nog een tutorial voor de laarzen tegoed dus hier is hij.

For the I Phone and I Pad, I just googled dimensions to scale down and images. There are plenty to be found.

Voor de telefoon en de tablet heb ik afmetingen en plaatjes gevonden op internet en die op schaal geprint.

But most of all, I had a lot of fun trying to get pictures of the whole party. We all know that it sometimes requires odd positions at odd angles and having the party outside in my garden meant crouching on hand and knees or even lying flat on my belly to get the shot. Anyway, my behind was pointed up a lot!
As I live in a row of houses, we overlook each other's gardens when looking from the bedroom windows on the first floor. As luck would have it, my neighbour decided it was a good day to clean her windows. :-)

Maar ik heb vooral heel veel plezier gehad om de foto's van het feestje te maken. We weten allemaal dat we soms in vreemde houdingen en hoeken staan en omdat het hele gebeuren op het gras plaatsvond, moest ik op handen en knieën of op mijn buik om het juiste plaatje te schieten. In ieder geval was mijn achterwerk veelal naar boven gekeerd.
Omdat ik in een rijtje woon, kunnen de buren in de tuin kijken vanuit hun slaapkamerraam op de eerste verdieping. Mijn buurvrouw besloot dat het een goede dag was om haar ramen te wassen :-)

I am so happy I cannot take a picture of myself lying on the grass but can only imagine what she must have thought :-)

Ik ben zo blij dat ik geen foto van mezelf kon nemen liggend op het gras maar kan alleen maar gissen wat zij moet hebben gedacht :-)

 
This is my set-up: a big rubbery outdoor table cloth on the grass for me to lie down on.

Zo zag het eruit: een rubberen buiten tafelkleed op het gras om op te liggen.

My inner child came out to play, grass stains and all and my inner adult (if I can find her) must now clear the mess.

Mijn innerlijk kind kwam buitenspelen, grasvlekken en al en mijn innerlijke volwassene (als ik die kan vinden) mag nu de rommel opruimen.

I leave you with this:

Ik sluit af met dit:


 


maandag 23 september 2013

Handfasting Part 2 - Deel 2

So yesterday I left you while Art and Angélique had some photos taken. Here is a selection.

Gisteren verliet ik jullie op het moment dat het pasgetrouwde stel foto's liet maken. Hier is een selectie daarvan.
That enormous dragonfly distracted me, so I missed the actual cutting of the cake, but here is the cake and a slice.

De gigantische libelle trok mijn aandacht waardoor ik net het snijden van de taart heb gemist maar hier is in ieder geval de taart en een plakje ervan.
After the cake, which I understand, tasted very good :-). it was time for the presents. The fairy gave them the magic wand. Here they are listening to the instructions so that they can travel safely and quickly.

Na de cake, die naar ik begreep erg lekker was :-) , was het tijd voor de cadeaus. Het elfje gaf hen de toverstok. Hier staan ze te luisteren naar de instructies om veilig en snel te reizen.

Then they went over to the table with all the other gifts they received. Liduina made an excellent point when she asked how they would stay in touch. So I rushed to the Apple store and got them an Ipad and IPhone, as well as a charger on solar cells. This way, they can keep me up to date on their progress.

Toen gingen ze naar de cadeautafel. Liduina had een punt toen ze vroeg hoe Art en Angélique contact zouden houden. Ik ben snel naar de Apple store gegaan en heb een IPad en IPhone voor ze gehaald samen met een oplader op zonne-energie.

They are amazed at so many gifts!
Ze zijn verbaasd over zoveel cadeaus.

Art tries out the Iphone. Art probeert de Iphone

      
Angélique just loves the serving platter, plate and baking tray
Angélique is verguld met het serviesgoed!

She's also in awe over the dreamcatcher and the amount of money they have received
Ze staat ook versteld van de dromenvanger en de hoeveelheid geld dat ze hebben gekregen.


They are having a little moment there, can you see ?
Ze hebben even een momentje, kun je het zien?While our newly-weds are admiring their gifts, the guests enjoy the food and the mead.
Sadly, the time to say goodbye has arrived.
I popped into the house to pack some of their gifts in the trunk and I loaded it into the wagon.

Terwijl ons pasgetrouwd koppel de cadeaus bewonderen, eten de gasten nog wat en drinken mede.
Helaas is de tijd om afscheid te nemen gekomen.
Ik was alvast even naar binnen gegaan om een aantal cadeaus in de koffer te laden en in de wagen te zetten.

The trunk, topped with their rolled sleeping mat and a bear skin is just the right size for Art to drive. At night all they have to do is unroll the sleeping mat. They have a blanket but the bear skin will keep them warm on those very chilly nights.
While they were loading the wagon and trying it out, I took some photos.

De hutkoffer, met daarop het opgerolde slaap matje en een berenvel, is precies de goede hoogte voor Art om te kunnen mennen. 's Nachts hoeven ze alleen het matje uit te rollen. Ze hebben een deken maar het berenvel zal ze met name in de extra koude nachten lekker warm houden.
Terwijl ze aan het laden en passen waren heb ik wat foto's gemaakt.


As you can see, he sits quite comfortably. Zoals je ziet, zit het best goed.

Cosy! Gezellig!

The map of The Netherlands and his IPhone are besides him.
The other maps are in the trunk for later

De kaart van Nederland en zijn telefoon liggen naast hem.
De andere kaarten zitten in de koffer voor later.Everything that can be put outside is packed as well.
They have extra supplies in a watertight wrapped parcel.
Angélique is waving goodbye

Alles wat buiten kan hangen is ook ingepakt. Ze hebben nog wat extra voorraad in een waterdicht pakket achterop.
Angélique zwaait vaarwel.


Art takes his hat off to wave us goodbye
Art zwaait met zijn hoed naar ons.


All three horses side by side, but the little ones don't have to pull.
De drie paarden zij aan zij. De kleintjes hoeven niet te trekken.

There they go. The curtains at the back are closed,
Angélique is changing in some other clothes,
better suited for travelling.


Daar gaan ze dan. De gordijnen aan de achterkant
zijn dicht zodat Angélique zich kan omkleden
in reiskleding.
 
The end of a perfect day. Off they go in the big big world. It is with some sadness that I see them go....

Het einde van een volmaakte dag. Daar gaan ze in de grote boze wereld. Het is met enige droefheid dat ik hen zie vertrekken....

zondag 22 september 2013

Handfasting - Part 1 - Deel 1

While the guests, including some of you, are still partying I thought I'd share a first update of the day.

Terwijl de gasten, waaronder enkelen van jullie, nog aan het feesten zijn, deel ik alvast een eerste indruk van de dag.

Although the sun did not show itself, the temperature was very nice. We woke up at the crack of dawn to set everything up and get ready. Art was the first to be dressed and ready to go downstairs.

Hoewel er geen zon was, was de temperatuur aangenaam. We werden bij het krieken van de dag wakker om alles klaar te maken inclusief onszelf . Art was de eerste die aangekleed was en klaar om naar beneden te gaan.


Doesn't he look handsome in his new trousers and sparkly vest?

Ziet hij er niet prachtig uit in zijn nieuwe broek en glimmend hesje?

While he was pacing nervously back and forth, the first guests arrived. I left it to him to great them and lead them to the ceremony space. 

Terwijl hij zenuwachtig aan het ijsberen was, kwamen de eerste gasten aan. Ik liet het aan hem over om hen naar het ceremonie-gedeelte te wijzen.

I was too busy helping a very nervous Angélique get dressed.
When it was time, she posed for me. Doesn't she look beautiful, the little blushing bride!

Ik was veel te druk met Angélique helpen zich aan te kleden. Toen het tijd was, poseerde ze voor mij. Ziet ze er niet prachtig uit, de blozende bruid?


The guests are waiting - De gasten wachten
 

And so is Art - Art ook
 
 
And there she is, walking down the aisle.... En daar loopt ze dan... 

 
And here she joins him.... Tot ze hem bereikt....
 One of the fairies performed the ceremony of tying the ribbon while Art and Angélique declared to love and honour each other forever and a day. 

Een van de elfjes is de ambtenaar en knoopt het koord terwijl Art en Angélique verklaren elkaar te zullen eren en liefhebben voor eeuwig en een dag.
 


It was a very moving ceremony and many a guest had tears in their eyes. 

Het was een emotionele ceremonie. Menig gast had tranen in zijn ogen.

Afterwards they jumped the broom, leaving their old life behind.

Daarna sprongen ze over de bezem om hun oude leven achter zich te laten.
 

And here they are, bound together Art and Angélique!

En hier zijn ze dan, verbonden met elkaar: Art en Angélique!
 
 
While the happy couple stays behind for a few formal wedding photo's, the guests are invited to help themselves at the buffet table where the potluck is simmering.

Terwijl het gelukkige paar achter bleef voor wat staatsiefoto's, begaven de gasten zich naar het buffet waar de stoofpot rustig pruttelde.
 


I must go back to the guests now, we are getting ready to say goodbye to the newly weds.
Tomorrow I'll share all about the cake, the presents and the bowtop!

Ik moet nu terug naar de gasten, we staan op het punt om afscheid te nemen van het gelukkige echtpaar.
Morgen zal ik  alles delen over de cake, de cadeaus en de bowtop.

Stay tuned!  Blijf het volgen!


zaterdag 21 september 2013

Preparations - Voorbereidingen

Amidst the stress of the preparations, I'm taking a moment's rest while my food is in the microwave. A moment to catch up on other blogs and tell you what's been going on here today.

Te midden van alle voorbereidingsstress, neem ik even rust terwijl mijn eten in de magnetron staat. Een goed moment om andere blogs bij te lezen en jullie te vertellen hoe de dag hier is verlopen.

Let me start by saying thank you to you, my followers. You are all much more experienced and better at creating beautiful miniatures and scenes. And at times I am a little intimidated by the level of detail, the talent for styling and staging. But most of all I am inspired, motivated and encouraged by your lovely comments. So thank you!

Laat ik beginnen met jullie, mijn volgers, te bedanken.  Jullie hebben meer ervaring en zijn beter in het maken van miniaturen en scènes. Soms ben ik wat geïntimideerd door het niveau van nauwkeurigheid en het talent voor styling en in scène zetten. Maar ik ben vooral geïnspireerd en gemotiveerd en voel me aangemoedigd door jullie lieve reacties. Dus dank jullie wel!


On a lighter note.... 
I mowed the lawn for tomorrow. Art's horses were not happy (more on them later),  the bridal bouquet has arrived, the rest of the flowers has not, I still don't have a tiara for Angélique and on top of it all, I now have to do something with the Vardo.

Terug tot de orde van de dag:
Ik heb het gras gemaaid voor morgen. Art's paarden waren niet blij met mij (meer daarover later), het bruidsboeket is aangekomen, de overige bloemen niet, ik heb nog steeds geen tiara voor Angélique en alsof het nog niet voldoende was, moet ik nu ook wat aan de woonwagen doen.

Art and Angélique have decided they will go on a honeymoon and plan on leaving tomorrow after the festivities! Really???


Art en Angélique hebben besloten om op huwelijksreis te vertrekken na de feestelijkheden morgen. Echt??

They will travel by horse-drawn bowtop to France where Angélique will introduce Art to her family that is camped somewhere close to the coast, then they will take the ferry Calais - Dover and travel all the way to Ireland where Art can introduce Angélique to his family.
I said it would take forever and they agreed.

Ze zullen met paard en wagen naar Frankrijk reizen waar Angélique Art aan haar familie kan voorstellen. Die kamperen in de buurt van de kust. Daarna nemen ze de ferry Calais - Dover en zullen helemaal naar Ierland reizen waar Art zijn vrouw aan zijn familie kan voorstellen.
Ik zei dat het eeuwig zou duren en ze waren het met me eens.

But then one of the fairies whispered to me that she was going to give them a magic wand as a wedding gift. That way they would be safe from the human world (cars, cats and what not) but it would also warp space, thus shortening their travel distance.

Maar een van de elfjes fluisterde in mijn oor dat ze hen morgen als huwelijksgeschenk een magische staf zou geven. Hiermee zullen ze veilig zijn van de mensenwereld (auto's katten en zo) en het zou ook de ruimte buigen waardoor de te bereizen afstand zou verkleinen.

Somewhat reassured I went on to fiddle with the top of the wagon. I hope the wand will do something about that too, because all I can do now is a makeshift version of the real thing.

Enigszins gerustgesteld, begon ik wat te frutselen aan de wagen. Ik hoop dat die magische staf daar ook iets mee kan want op zo'n korte termijn wordt het echt een noodoplossing.

After seeing to the horses, foals still, Art decided to take all three of them to Ireland. He can't leave one behind, now can he?

Nadat hij de paarden, veulens nog, had verzorgd, besloot Art ze alle drie mee te nemen op reis. Hij kan er moeilijk eentje achterlaten nietwaar?Afterwards he settled in the garden with some maps of The Netherlands, Belgium and France and United Kingdom and Ireland to map out the journey.

Daarna, ging hij in de tuin zitten met kaarten van Nederland, België en Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en Ierland en begon zijn route uit te stippelen.All day, Angélique has been a busy bee, packing for the trip. She's running around the house and going through my stash of unpacked goodies (waiting for a room to be put in). 
One would almost forget there is a wedding to organize first! She says she's confident I've got that sorted.... Hmmm....

De hele dag is Angélique al in de weer voor de reis. Ze rent het hele huis door en snuffelt zelfs in de dozen onuitgepakte spullen (wachten op inrichting van het huis).  Je zou bijna vergeten dat er eerst een huwelijk moet worden georganiseerd. Ze zegt dat ze vertrouwen heeft dat ik het onder controle heb..... Hmmm...

Passports! Paspoorten

Books, light reading? Boeken, lichte lectuur?candles, a pot for cooking - Kaarsen en een een ketel om te koken
Food, towels, Art's boots,.... Voedsel, handdoeken, de laarzen van Art....
I made the maps, passports and boots. The rest was bought or received.

De kaarten, paspoorten en laarzen heb ik zelf gemaakt. De rest is gekocht of gekregen.

She still needs a mat to sleep on, a blanket and many other bits and bobs.
I guess I won't have much sleep tonight....

Ze heeft nog een matje nodig om opte slapen, een deken en vele andere dingen.
Ik denk dat ik vannacht weinig slaap....
vrijdag 20 september 2013

Invitation - Uitnodiging

Well this is it! The date has been set! Art and Angélique will tie the knot Sunday and you are all cordially invited!

Het is zover, de datum is geprikt. Art en Angélique zullen aanstaande zondag hun eeuwige liefde voor elkaar uitspreken. U ben allen van harte uitgenodigd.

I'm still struggling to grab Art by the belt, to finish his outfit while still working on the wedding cake. I have no talent for baking, be it 1:1 or 1:12 :-(

Ik probeer nog steeds Art bij de broeksriem te grijpen om zijn trouwpak af te maken terwijl ik ook bezig ben met de huwelijkstaart. Ik heb geen talent voor bakken, noch in 1:1, noch in 1:12 :-(

The cat has decided he wants to help. Not sure that is working out at my advantage.

De kat heeft besloten te helpen. Of dit in mijn voordeel is, betwijfel ik .
Well I'm off, lots to do, so little time!

Ik ga snel! Veel te doen, weinig tijd!